คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รู้จักเรามากขึ้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

แผนการเรียน (ดาวน์โหลด)

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร  (ต่อเนื่อง)

ชื่อปริญญา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร)

Bachelor of Industrial Technology (Industrial Engineering Technology)

 

สโลแกน

““มุ่งมั่นการพัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ”

 

 

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

มุ่งสร้าง “นักเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร” ที่มีคุณภาพ และมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและการจัดการทรัพยากรและความปลอดภัยของอาคาร ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ประกอบด้วยความรู้หลากหลายด้าน (Multi-disciplinary) ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการอาคารเพื่อความมั่นคงปลอดภัยแลยั่งยืน

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านการก่อสร้างหรือเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร  เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ผู้สอนในสถาบันการศึกษา  ประกอบธุรกิจของตนเอง  นักวิจัย

 

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์พิชญุตม์  จรัญบำรุง

อาจารย์คูเดียร์ ฮัสเซน

อาจารย์ธีรฒา  วรเจริญสิน

อาจารย์อรรถสิทธิ์  ศิริสนธิ

อาจารย์ไกรศร  วงศ์โสภิต

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

รวม 76 หน่วยกิต